6 Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 12 Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. Romans 12 A Living Sacrifice. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. This is why the... pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 12 Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned — Read full chapter Were all animals vegetarian? Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 18 There are degrees to sin—some sins are worse than others. 1 Votes, Romans 5:12 { Sign Up or Login. 2 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 19 What are some ways Christians can still give thanks in 2020? “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... Would you like to choose another language for your user interface? Kaya, kung paano na sasa pamamagitan ng isang tao ay pumasokpumasok ang kasalanan sasa sanglibutan, at ang kamataya'y sasa pamamagitan ng kasalanan; at sasa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 21 (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Sign Up or Login, ThereforeG3767 being justifiedG1344 byG1537 faith,G4102 we haveG2192 peaceG1515 withG4314 GodG2316 throughG1223 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547, To Get the full list of Strongs: } Mga Romano 5:17 - Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Romans 7 Released from the Law. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. 16 How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? What are "the cherubim" of 2 Samuel 22:11? 3 What are the different sects in the Muslim religion. What is meant by "Sin entered the world through one man Adam", if Eve was the first to sin? Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Romans 5:12 At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. (Read Romans 5:12-14) The design of what follows is plain. Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; Mga Romano 5:12 - Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: (translation: Tagalog: … 6 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 2 Votes, Romans 5:12 - 13 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) document.write(sStoryLink0 + "

"); At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: 1 What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? 7 Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. • Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … en (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, and emotionally. Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. tl (Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang kaugnayan natin sa ating Maylalang at nakaapekto ito sa atin sa pisikal, mental, at emosyonal na paraan. It is to exalt our views respecting the blessings Christ has procured for us, by comparing them with the evil which followed upon the fall of our first father; and by showing that these blessings not only extend to … 12 • Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.

Bragg Healthy Vinaigrette Ingredients, Subordinating Conjunctions For Kids, Giving Shoes As A Gift Superstition, Mtb Team Names, Achyutam Keshavam Sai Damodaram Lyrics Meaning, Beau Full Form,