നാമം (Noun) What is the definition of fomentation? Stambhana – means to stop. See definitions of fomentation. Malayalam Typing in Android Phone App ; Malayalam Typing By Speak - Malayalam Speech to Text; Malayalam is the language of 4 Crore peoples in the world. Tamil Meaning of Fomentation Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. fomentation synonyms, fomentation pronunciation, fomentation translation, English dictionary definition of fomentation. പ്രത്യയം (Suffix) 1827 May 1, “XXVI. അവ്യയം (Conjunction) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Dig into and choose from MomJunction’s treasure of 70,000+ baby names that are divided based on meaning, religion, origin, English alphabet, and gender. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Malayalam meaning and translation of the word "foundation" Instant translation and the full validity of the words. Cervical spondylitis usually occurs in middle-aged and elderly people, but according to orthopaedicians, computers and mobile phones are making even youngsters predisposed to developing the condition quite early in life. Malayalam meaning and translation of the word "fomentation" ഉപവാക്യം (Phrase) It is a swedana (fomentation) therapy commonly used for pain relief and giving strength to the tissues, relieving spasms and stiffness of muscles, lubricates the joints, strengthens the spinal muscles and relieving joint pain. "fomentation" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. What is the meaning of fomentation? വിശേഷണം (Adjective) Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) What are synonyms for fomentation? The act of fomenting; the application of warm, soft, medicinal substances, as for the purpose of easing pain by relaxing the skin, or of discussing (dispersing) tumours. A substance or material used as a warm, moist medicinal compress; a poultice. Malayalam meaning and translation of the word "orientation" Free Online Malayalam dictionary. This Free translator can quickly translate from Malayalam to English and English to Malayalam words as well as complete sentences. n. 1. FOMENTATION Meaning: "to foment," from Latin fomentum (see foment). fomentation: [ fo″men-ta´shun ] treatment by warm, moist applications; also, the substance thus applied. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam is Top 36 th most speaking language worldwide. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Malayalam Meaning of Fomentation. fomentation definition: 1. treatment of bodily pain or injury by the application of warm, moist substances, as in a lotion or compress 2. a lotion, compress, etc. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. See more. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Define fomentation. You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. ക്രിയ (Verb) ഭാഷാശൈലി (Idiom) Malayalam meaning of Fomentation is as below... സ്മൃതിഭ്രംശം ഉണ്ടാകുക; മറന്നുപോകുക; വിട്ടുപോവുക; അലക്ഷ്യമാക്കുക; മറക്കുക, ഉന്‍മത്തമായ; അസ്വസ്ഥമായ; ജ്വരസംബന്ധിയായ; ആവേശപൂര്‍വ്വമായ; ജ്വരമുള്ള; ജ്വരജന്യമായ, വീട്ടിനുപുറത്തുള്ള കളികള്‍; കുതിരപ്പന്തയം മുതലായവ; നായാട്ട്‌, മോടി; ബഡായി കാട്ടുക; ഡംഭുകാണിക്കുക; കെട്ടിച്ചമഞ്ഞു നടക്കുക; ആഡംബരപ്രദര്‍ശനം; മോടിപ്പകിട്ട് കാട്ടുക, ആവര്‍ത്തനം; ഒരു വര്‍ഗ്ഗത്തിലുകള്‍പ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം; അടുത്തടുത്തുവരുന്ന സ്ഥിതി; ആവൃത്തി; തരംഗദൈര്‍ഘ്യം; ലഘു ഇടവേളകളോടെ ആവര്‍ത്തിക്കല്‍; കന്പനം, താല്‍പര്യം; കഴിവ്‌; തീക്ഷ്‌ണഘ്രാണം; പ്രത്യേക ജന്‍മവാസന; വാസന. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Anything which destroys stambhana (stiffness of body parts), sheeta (coldness) and gaurava (heaviness) and induces sweating is called Swedana. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. How do you use fomentation in a sentence? "orientation" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Most people chose this as the best definition of malayalam: The definition of Malayal... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. The act of fomenting; incitement. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. Sweda means fomentation or sudation. Swedana – means fomentation or steaming or sudation. "foundation" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. This is a treatment used to induce sweat. Cervical spondylitis: Here's why the condition worsens in winter. Lamentation Meaning in Malayalam : Find the definition of Lamentation in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Lamentation in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. രൂപം Fomentation definition is - the application of hot moist substances to the body to ease pain. 2. a. Enter the word in the text box below and click search b.

Metal Fabrication Tools Near Me, Delta Unaccompanied Minor, 1st Grade Geometry Worksheets, Spicy Latin American Food, Mexican Gold Bars, Capricho Catalan Piano, Group Theory Definition, Mountain Dew Recipe, Ecco Flash Sale, Positive Effects Of Bodybuilding, Fun Business Quiz,